Vedtægter for Koret Zenit  

 

§1

 

Navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er Koret Zenit.

 

1.2

Foreningens hjemsted er Aarhus. 

 

§2

 

Formål

2.1

Foreningens formål er at indøve og optræde med rytmiske sange. 

 

§3

 

Medlemmer

3.1

Medlemmer af foreningen er de til sæsonen optagne personer, som har indbetalt kontingent.

 

3.2

Korets ledere.

 

§4

  

Kontingent og hæftelse

4.1

Kontingentet fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

 

4.2

Kontingentet indbetales for et år ad gangen ved sæsonstart.

 

4.3.

Kontingentet minus et administrationsgebyr på 100 kr. tilbagebetales ved fortrydelse af medlemskab senest 14 dage inden første øvegang. Herefter vil udmeldelse ikke medføre refundering af kontingentet.

 

4.4

Nye medlemmer optages efter deres første øvegang, såfremt forsyngningen godkendes. Kontingentet skal indbetales inden næste øvegang, og der er ikke nogen fortrydelsesret.

 

4.5

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

  4.6 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

  

§5

 

Generalforsamling

5.1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

5.2

Senest 4 uger efter sæsonstart afholdes generalforsamling med følgende dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Bestyrelsens beretning

3.     Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskab og budget

4.     Forslag

5.     Valg til bestyrelsen

6.     Valg af revisor

7.     Eventuelt

 

5.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller en ¼ af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.

 

 

                                                                                       §6

 

Indkaldelse m.v.

6.1

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

 

6.2

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

6.3

Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller på anden vis er bekendtgjort for medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

6.4

Hvert medlem har en stemme.

                                          

§7

 

Flertal

7.1

Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal dog undtaget beslutninger som nævnt i stk.2.

 

7.2

Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages med 2/3 af generalforsamlingens stemmer.

 

§8

 

Dirigent m.v.

8.1

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent

 

8.2

Referenten skriver referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen og sendes ud til medlemmerne senest en måned efter afholdelsen af generalforsamlingen.  

  

§9

 

Bestyrelse

9.1

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger, herunder ansættelse af korleder.

 

9.2

Aftaler i korets navn kan kun indgås af bestyrelsen.

 

9.3

Der indgås en samarbejdsaftale med dirigenten.

  

§10

 

Bestyrelsesmedlemmer

10.1

Bestyrelsen består af 3-6 personer, som vælges for to år ad gangen, således at halvdelen er på valg ved hver ordinære generalforsamling. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter valget.

 

10.2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

10.3

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 

10.4

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt medlemmet eller en anden person denne er beslægtet eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresse i sagens afgørelse.

 

10.5

Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøderne, og det godkendes af resten af bestyrelsen. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

  

§11

 

Regnskab

11.1

Kassereren udarbejder et årsregnskab, som underskrives af resten af bestyrelsen. Regnskabsåret går fra 1.7. til 30.6.

 

11.2

Regnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.